cabinet min

Mã số tủ:

Tủ này chưa thể sử dụng để chứa đồ được. Vui lòng liên hệ Quản trị viên.

Danh sách hàng trong tủ/ List of stock

Vui lòng đăng nhập để xem Danh sách hàng
Vui lòng đăng nhập để xem Danh sách các tủ
STT/ No. Tên hàng/ Item name Số lượng/ Amount Xuất hàng
1 (Ngăn trống)
2 (Ngăn trống)
3 (Ngăn trống)
4 (Ngăn trống)
5 (Ngăn trống)
6 (Ngăn trống)
7 (Ngăn trống)
8 (Ngăn trống)
9 (Ngăn trống)
10 (Ngăn trống)
11 (Ngăn trống)
12 (Ngăn trống)
13 (Ngăn trống)
Scroll to Top